pornjk, pornsam, xpornplease, joyporn, pornpk, foxporn, porncuze, porn110, porn120, oiporn, pornthx, blueporn, roxporn, silverporn, porn700, porn10, porn40, porn800, porn900

Działalność

Fundacja

Poznaj historię
i rolę społeczną Fundacji

Polska Fundacja Sportu i Kultury jest organizacją pozarządową, która funkcjonuje od 2010 roku, promując pozytywne wartości, a także postawy skupione wokół wzajemnego szacunku oraz tolerancji. Fundację tworzą osoby, które dzięki swojemu poświęceniu działają na rzecz integracji i edukacji. Kierując się pasją i wartością Fair Play podejmujemy inicjatywy, które inspirują i aktywizują do działania. Uczestnikami naszych projektów są przede wszystkim dzieci i młodzież, którym możemy wskazywać drogę do realizacji swoich marzeń.

m

Integracja

Staramy się zacierać wszelkie podziały, dzieląc się radością i pozytywną energią.

m

Edukacja

Eksponujemy rolę kształcenia w możliwie jak najszerszych obszarach wiedzy.

m

Kultura

Dbamy o dziedzictwo oraz wartości kulturalne w duchu wzajemnego szacunku.

m

Sport

Promujemy aktywność fizyczną wśród całego społeczeństwa, odkrywając sportowe talenty.

Misja

Misja jako drogowskaz
w dążeniu do celu

Realizacja projektów oraz wydarzeń mających na celu popularyzację sportu, a także kultury szczególnie wśród dzieci i młodzieży w Polsce, kultywując przy tym wzajemny szacunek i zasady Fair Play.

Zarząd

Zarząd
Polskiej Fundacji Sportu i Kultury

TZ
Tomasz Zabielski

Prezes Fundacji

Daria Mejnartowicz
Daria Mejnartowicz

Wiceprezes Fundacji

PW
Paweł Wojtaś

Specjalista ds. marketingu

FUNDATORZY

Założyciele
Polskiej Fundacji Sportu i Kultury

izabela-staniszewski-okladka-min
Izabela Staniszewski

Założycielka Fundacji

szymon-kolecki-okladka-min
Szymon Kołecki

Założyciel Fundacji

Założyciele Fundacji

Fundacja powstała z inicjatywy Tomasza Zabielskiego, Izabeli Staniszewski oraz Szymona Kołeckiego - osób wyjątkowo wrażliwych na wartości skupione wokół edukacji, integracji i sportu.

Statut

Statut
Polskiej Fundacji Sportu i Kultury

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 

Fundacja pod nazwą „Polska Fundacja Sportu i Kultury”, zwana dalej , „Fundacją”, ustanowiona przez Szymona Kołeckiego, Izabelę Staniszewski i Tomasza Zabielskiego notarialnym aktem fundacyjnym sporządzonym przez notariusza Jolantę Barej dnia 31 sierpnia 2010 r. w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, jest organizacją pożytku publicznego, działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. 1984 Nr 21 poz. 97 z późniejszymi zmianami), Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873) oraz postanowień niniejszego statutu.

 

§2

 

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa. Fundacja może działać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.

CELE FUNDACJI I ZASADY DZIAŁANIA

§3

 

Celem Fundacji jest:
a) promocja aktywności fizycznej w społeczeństwie, przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży;

b) walka ze zjawiskiem dopingu w sporcie dzieci i młodzieży;

c) krzewienie wśród dzieci i młodzieży idei Fair Play w rywalizacji sportowej i pozasportowej;

d) promocja zdrowia i zdrowego trybu życia;

e) wyrównywanie szans rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie sportu i kultury;

f) uwrażliwianie dzieci i młodzieży na kulturę i sztukę;

g) wychowanie dzieci i młodzieży w duchu szacunku dla dóbr tradycji i kultury;

h) ochrona dziedzictwa kulturowego;

i) rozwijanie w dzieciach i młodzieży wrażliwości społecznej;

j) integracja osób niepełnosprawnych w społeczeństwie;

k) promocja i organizacja wolontariatu i działalności charytatywnej;

l) rozwijanie współpracy między różnymi grupami społecznymi;

m) kształtowanie postawy szacunku do drugiego człowieka;

n) upowszechnianie idei zrównoważonego rozwoju;

 

§4

 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie szkoleń, konferencji, sympozjów i spotkań dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów;

b) przeprowadzanie festiwali, wystaw, sesji naukowych, seminariów, imprez i akcji promocyjnych oraz spotkań;

c) organizacja imprez masowych, happeningów ulicznych, preformanców, zawodów i wydarzeń sportowych, kulturalnych, promujących idee Fundacji;

d) prowadzenie warsztatów edukacyjnych,

e) współuczestnictwo w organizacji i realizacji wszelkiego rodzaju przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i sportowym;

f) wspieranie darami rzeczowymi działalność Fundacji;

g) wymianę doświadczeń i organizację wspólnych przedsięwzięć z podobnymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi;

h) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi i organizacjami pozarządowymi w szczególności innymi fundacjami, stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi działającymi w zakresie objętym celem fundacji;

i) organizowanie konkursów;

j) wystawianie, rozprowadzanie i sprzedaż dorobku młodych twórców w ramach upowszechniania ich twórczości w kraju i zagranicą;

k) wspieranie przedsięwzięć realizujących cele Fundacji podejmowanych przez inne podmioty, w tym instytucje państwowe i organizacje społeczne;

l) wydawanie publikacji poświęconych zadaniom i celom Fundacji;

m) promocję idei Fundacji w mediach i Internecie.

2. Działalność określona w pkt 1 jest działalnością nieodpłatną w zakresie:
- PKD 85.51.Z Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

- PKD 85.59.8 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane,

- PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,

- PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych,

- PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem.

MAJĄTEK FUNDACJI

§5

 

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 15.000,00 (piętnastu tysięcy) złotych (każdy z Fundatorów wnosi kwotę 5.000,00 zł) oraz środki finansowe i rzeczowe nabyte przez Fundację w trakcie jej działania, przy czym na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 5.000,00 zł.
2. Źródłem majątku fundacji mogą być dochody z:

a) darowizn, spadków, zapisów,

b) subwencji osób trzecich,

c) zbiórek i imprez publicznych,

d) majątku ruchomego i nieruchomego,

e) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
3. Środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Fundacji.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Fundacji podejmuje Zarząd.
5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
6. Wszystkie dochody Fundacji przeznaczane są w całości na realizację celów Fundacji.
7. Fundacja ni€ działa w celu osiągnięcia zysku.

 

§6

 

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§7

 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Na prowadzenie działalności gospodarczej Fundacja przeznacza kwotę określoną uchwałą Rady Fundatorów, jednak nie mniej niż 1000 PLN.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

a) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

b) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych Wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

c) PKD 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostałej działalności wydawniczej, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,

d) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

e) PKD 71.1 Działalność w zakresie architektury i inżynierii, badania i analizy techniczne,

f) PKD 73.1 Reklama,

g) PKD 14.20.Z Działalność fotograficzna,

h) PKD 82.30.2 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

i) PKD 82.99.Z Pozostała działalność komercyjna wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

j) PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

k) PKD 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza,

l) PKD 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych,

m) PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
Zysk z działalności gospodarczej jest w całości przeznaczany na cele statutowe Fundacji.

 

§8

 

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.
2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

§9

 

Za aktywny udział w realizacji celów i zadań fundacji mogą być przyznawane odznaki, medale honorowe oraz inne nagrody i wyróżnienia.

ORGANY FUNDACJI

§10

 

1. Organami Fundacji są:

a) organ nadzoru - Rada Fundatorów

b) organ zarządzający - Zarząd
2. Jeżeli Rada Fundatorów tak postanowi, może zostać powołana Komisja Rewizyjna.

 

§11

 

1. W skład Rady Fundatorów mogą wejść fundatorzy, bądź inne osoby w składzie co najmniej 2 osób.
2. Radzie Fundatorów przewodniczy prezes Fundacji wybrany przez Radę na 5 letnią kadencję.
3. Rada Fundatorów wybiera ze swego grona V-ce Prezesa Fundacji na 5 letnia kadencję.
4. Członkowie organu kontroli i nadzoru nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
5. Członkowie organu kontroli i nadzoru mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

 

§12

 

Rada Fundatorów określa kierunki i plany działalności statutowej Fundacji. Oprócz tego do jej kompetencji należy:

a) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Fundacji;

b) powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji;

c) powoływanie i odwoływanie Komisji Rewizyjnej;

d) określanie kwoty przeznaczonej na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej;

e) przyjmowanie sprawozdań merytorycznych i finansowych od Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

f) określanie wynagrodzenia Prezesa Fundacji oraz członków pozostałych organów Fundacji za działalność na jej rzecz;

g) uchwalanie zmian statutu;

 

§13

 

Rada Fundatorów podejmuje uchwały na posiedzeniach lub drogą pisemną. Uchwałę można podjąć drogą pisemną, jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundatorów wyrażą pisemną zgodę na postanowienie, które ma być podjęte.

 

§14

 

1. Posiedzenie Rady Fundatorów zwołuje Prezes Fundacji na wniosek każdego z Fundatorów. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Uchwały Rady mogą być powzięte, jeśli o posiedzeniu zawiadomieni zostali wszyscy Fundatorzy.
3. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej do podjęcia uchwały wymagana jest bezwzględna większość głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Fundacji.

 

§15

 

1. Zarząd Fundacji składa się z od 1-3 osób, powoływanych przez Radę Fundatorów na 5-letnią kadencję.
2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera spośród swoich członków Prezesa Zarządu.
3. Cały Zarząd lub dowolny jego członek może zostać odwołany przez Radę Fundatorów w każdym czasie, w szczególności gdy nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków lub dopuści się rażącej niegospodarności.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
upływu kadencji członka Zarządu;
pisemnej rezygnacji złożonej na ręce dowolnego z Fundatorów;
utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
śmierci członka Zarządu.

 

§16

 

Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji na umowę o pracę, którą zawiera z nimi Prezes Fundacji.

 

§17

 

1. Do obowiązków Zarządu należy reprezentowanie Fundacji na zewnątrz oraz podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji Rady Fundatorów, w szczególności:
sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
przyjmowanie subwencji, dotacji, spadków, darowizn;
tworzenie i likwidowanie wydzielonych jednostek organizacyjnych Fundacji;
ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania i wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać każdy członek Zarządu samodzielnie.

 

§18

 

1. Do posiedzeń i uchwał Zarządu stosuje się odpowiednio postanowienia §13-14.
2. Na posiedzenia Zarządu zaprasza się Prezesa Fundacji.

 

§19

 

1. Rada Fundatorów może powierzyć sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Fundacji powołanej w tym celu Komisji Rewizyjnej.
2. Do uprawnień Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:
kontrola nad gospodarką finansową w zakresie jej zgodności z kierunkami i planami działalności Fundacji określonymi przez Radę Fundatorów;
kontrola wykonywania przez Zarząd uchwał Rady oraz kontrola zgodności działalności Zarządu ze statutem;
przedkładanie Zarządowi swojego stanowiska co do oceny wykonywania uchwał Rady przez Zarząd oraz co do zgodności jego działalności ze statutem;
zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i rocznego sprawozdania finansowego;
zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd.
3. Jeżeli Komisja Rewizyjna nie zostanie powołana, uprawnienia wymienione w ust. 2 przysługują Radzie Fundatorów.

 

§20

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków powoływanych przez Radę Fundatorów na 5 letnią kadencję. Mogą być oni odwołani w każdym czasie.
2. Z funkcją członka w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją członka Zarządu.
3. Na pierwszym posiedzeniu komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego.

 

§21

 

Komisja Rewizyjna każdego roku składa Radzie Fundatorów sprawozdanie ze swojej działalności, z uwzględnieniem wyników kontroli o której mowa w §19 ust. 2 a) i b).

 

§22

 

Z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej jej członkowie mogą otrzymywać zwrot kosztów oraz wynagrodzenie. Jego wysokość określa Rada Fundatorów.

 

§23

 

Do uchwał i posiedzeń Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio postanowienia §13-14.

ZMIANA STATUTU

§24

 

Niniejszy statut może być zmieniony wyłącznie uchwałą Rady Fundatorów. Do zmiany statutu wymagana jest większość 2/3 głosów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§25

 

Zakazuje się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ,,osobami bliskimi",

2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich członków, członek organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

§26

 

1. Fundacja może ulec likwidacji.
2. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Rada Fundatorów w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów.
3. Rada fundatorów uchwałą podjęta większością 2/3 głosów podejmuje decyzję w przedmiocie przeznaczenia majątku pozostałego po likwidacji Fundacji, zastrzeżeniem, że majątek ten powinien być przeznaczony na cele fundacji.

 

§27

 

Fundacja sporządza i zatwierdza i przekazuje właściwym organom sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne z działalności w sposób na zasadach i w terminach określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

§28

 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.

Finanse

Sprawozdania Finansowe
Polskiej Fundacji Sportu i Kultury

Przekaż 1% podatku!

Polska Fundacja Sportu i Kultury jest Organizacją Pożytku Publicznego, więc również i Ty możesz wesprzeć nasze projekty i działania.

Podaruj nam 1% podatku!

Wpisz nasz KRS: 0000368290 w rozliczeniu formularza PIT.

Dochód zostanie przeznaczony na realizację projektów edukacyjnych, kulturalnych, prospołecznych i sportowych.