pornjk, pornsam, xpornplease, joyporn, pornpk, foxporn, porncuze, porn110, porn120, oiporn, pornthx, blueporn, roxporn, silverporn, porn700, porn10, porn40, porn800, porn900

Działalność

Fundacja

Poznaj historię
i rolę społeczną Fundacji

Polska Fundacja Sportu i Kultury jest organizacją pozarządową, która funkcjonuje od 2010 roku, promując pozytywne wartości, a także postawy skupione wokół wzajemnego szacunku oraz tolerancji. Fundację tworzą osoby, które dzięki swojemu poświęceniu działają na rzecz integracji i edukacji. Kierując się pasją i wartością Fair Play podejmujemy inicjatywy, które inspirują i aktywizują do działania. Uczestnikami naszych projektów są przede wszystkim dzieci i młodzież, którym możemy wskazywać drogę do realizacji swoich marzeń.

m

Integracja

Staramy się zacierać wszelkie podziały, dzieląc się radością i pozytywną energią.

m

Edukacja

Eksponujemy rolę kształcenia w możliwie jak najszerszych obszarach wiedzy.

m

Kultura

Dbamy o dziedzictwo oraz wartości kulturalne w duchu wzajemnego szacunku.

m

Sport

Promujemy aktywność fizyczną wśród całego społeczeństwa, odkrywając sportowe talenty.

Zarząd

Zarząd
Polskiej Fundacji Sportu i Kultury

TZ
Tomasz Zabielski

Prezes Fundacji

Daria Mejnartowicz
Daria Mejnartowicz

Wiceprezes Fundacji

PW
Paweł Wojtaś

Specjalista ds. marketingu

RADA

Rada Fundatorów
Polskiej Fundacji Sportu i Kultury

www fund
Arkadiusz Bęcek

Rada Fundatorów

Dariusz T profil glowny
Dariusz Tuzimek

Rada Fundatorów

Rada Fundatorów

Radę Fundatorów Polskiej Fundacji Sportu i Kultury tworzą osoby związane ze światem nauki, organizacji społecznych, mediów i sportu.

Misja

Misja jako drogowskaz
w dążeniu do celu

Realizacja projektów oraz wydarzeń mających na celu popularyzację sportu, a także kultury szczególnie wśród dzieci i młodzieży w Polsce, kultywując przy tym wzajemny szacunek i zasady Fair Play.

ZAŁOŻYCIELE

Założyciele
Polskiej Fundacji Sportu i Kultury

izabela-staniszewski-okladka-min
Izabela Staniszewski

Założycielka Fundacji

szymon-kolecki-okladka-min
Szymon Kołecki

Założyciel Fundacji

Założyciele Fundacji

Fundacja powstała z inicjatywy Tomasza Zabielskiego, Izabeli Staniszewski oraz Szymona Kołeckiego - osób wyjątkowo wrażliwych na wartości skupione wokół edukacji, integracji, kultury i sportu.

Statut

Statut
Polskiej Fundacji Sportu i Kultury

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 

Fundacja pod nazwą „Polska Fundacja Sportu i Kultury”, zwana dalej , „Fundacją”, ustanowiona przez Szymona Kołeckiego, Izabelę Staniszewski i Tomasza Zabielskiego notarialnym aktem fundacyjnym sporządzonym przez notariusza Jolantę Barej dnia 31 sierpnia 2010 r. w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, jest organizacją pożytku publicznego, działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. 1984 Nr 21 poz. 97 z późniejszymi zmianami), Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873) oraz postanowień niniejszego statutu.

 

§2

 

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa. Fundacja może działać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.

CELE FUNDACJI I ZASADY DZIAŁANIA

§3

 

Celem Fundacji jest:
a) promocja aktywności fizycznej w .społeczeństwie,
b) krzewienie wśród dzieci i młodzieży idei Fair Play w rywalizacji sportowej i pozasportowej oraz walka ze zjawiskiem dopingu w sporcie dzieci i młodzieży;
c) inicjowanie, wspieranie i propagowanie inicjatyw sportowych, kulturalnych i społecznych na poziomie międzynarodowym, krajowym i lokalnym;
d) promocja zdrowia i ekologicznego stylu życia,
e) wyrównywanie szans rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie sportu, kultury i edukacji;
f) Podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia na wszystkich poziomach: dzieci, młodzieży i dorosłych
g) uwrażliwianie społeczeństwa, a w szczególności dzieci i młodzieży na kulturę, sztukę i ekologię;
h) Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia ludności z terenów wiejskich i miejsko – wiejskich
i) wychowanie dzieci i młodzieży w duchu szacunku dla dóbr tradycji i kultury;
j) rozwijanie w dzieciach i młodzieży wrażliwości społecznej;
k) Działanie na rzecz poprawy dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
l) Podejmowanie działań na rzecz równości szans kobiet oraz innych grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym i dyskryminacją.
m) upowszechnianie idei uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym oraz pobudzenie młodzieży do podejmowania działań na rzecz swojego środowiska;
n) działanie na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej i demokratycznej;
o) integracja osób niepełnosprawnych w społeczeństwie;
p) promocja i organizacja wolontariatu i działalności charytatywnej;
q) rozwijanie współpracy między różnymi grupami społecznymi;
r) zwiększanie udziału osób starszych w życiu społecznym, kulturalnym i sportowym oraz stworzenie i wspieranie form współpracy międzypokoleniowej;
s) kształtowanie postawy szacunku do drugiego człowieka oraz promocja tolerancji dialogu międzykulturowego, zapobieganie i przeciwdziałanie wszelkim postawom prowadzącym do wykluczenia;
t) Upowszechnianie nowych form organizacji pracy mających na celu godzenie życia rodzinnego z życiem zawodowym
u) upowszechnianie idei zrównoważonego rozwoju;
v) wspieranie współpracy pomiędzy edukacją a przedsiębiorczością w ramach rozwoju doskonalenia zawodowego, a także w celu rozwijania własnych zainteresowań i predyspozycji ogółu społeczeństwa.
w) Działanie na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej;
x) obrona interesów osób niepełnosprawnych, w tym z upośledzeniem umysłowym oraz osób z chorobą psychiczną, zwiększenie ich aktywności życiowej i fizycznej oraz udzielanie wsparcia ich rodzinom;
y) wzajemna współpraca i pomoc osobom niepełnosprawnym;
z) rozwój i wspieranie różnych form i metod rehabilitacji.

 

§4

 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie i przeprowadzanie szkoleń, obozów wypoczynkowych i wypoczynkowo - rehabilitacyjnych, praktyk zawodowych, warsztatów, konferencji, sympozjów i spotkań oraz festiwali, wystaw, sesji naukowych. seminariów, forów, kongresów i paneli dyskusyjnych;
b) organizowanie i przeprowadzanie konkursów, imprez masowych, happeningów ulicznych, performansów, akcji promocyjnych spotkań, zawodów i wydarzeń sportowych oraz kulturalnych, promujących cele Fundacji;
c) fundowanie stypendiów naukowych, sportowych i socjalnych w ramach wyrównywania szans wśród dzieci i młodzieży z domów dziecka oraz z ubogich środowisk społecznych;
d) współuczestnictwo w organizacji i realizacji wszelkiego rodzaju przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, sportowym, społecznym, ekologicznym i biznesowym;
e) wspieranie darami rzeczowymi działalność Fundacji;
f) wymianę doświadczeń i organizację wspólnych przedsięwzięć z innymi organizacjami, instytucjami i przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi;
g) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi i organizacjami pozarządowymi w szczególności innymi fundacjami, stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi działającymi w zakresie objętym celem fundacji.
h) wystawianie, rozprowadzanie i sprzedaż dorobku młodych twórców w ramach upowszechniania ich twórczości w kraju i zagranicą;
i) wspieranie przedsięwzięć realizujących cele Fundacji podejmowanych przez inne podmioty, w tym instytucje państwowe, organizacje społeczne i przedsiębiorstwa;
j) wydawanie publikacji poświęconych zadaniom i celom Fundacji;
k) promocję idei i działań Fundacji w mediach i Internecie,
l) pozyskiwanie funduszy krajowych, europejskich i innych w dążeniu do realizacji celów Fundacji;
m) prowadzenie działalności integrującej osoby niepełnosprawne, w tym z upośledzeniem umysłowym, chore psychicznie poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i rehabilitacyjną;
n) inne działania podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie;
o) prowadzenie działań charytatywnych.

2. Działalność określona w pkt 1 jest działalnością nieodpłatną w zakresie:
- PKD 85.51.Z Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
- PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
- PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
- PKD 93.11.Z działalność obiektów sportowych,
- PKD 93.13.Z. Pozostała działalność związana ze sportem

MAJĄTEK FUNDACJI

§5

 

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 15.000,00 (piętnastu tysięcy) złotych (każdy z Fundatorów wnosi kwotę 5.000,00 zł) oraz środki finansowe i rzeczowe nabyte przez Fundację w trakcie jej działania, przy czym na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 5.000,00 zł.
2. Źródłem majątku fundacji mogą być dochody z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) subwencji osób trzecich,
c) zbiórek i imprez publicznych,
d) majątku ruchomego i nieruchomego,
e) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
3. Środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Fundacji.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Fundacji podejmuje Zarząd.
5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
6. Wszystkie dochody Fundacji przeznaczane są w całości na realizację celów Fundacji.
7. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku.

§6

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§7

 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Na prowadzenie działalności gospodarczej Fundacja przeznacza kwotę określoną uchwałą Rady Fundatorów, jednak nie mniej niż 1000 PLN.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
a) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
b) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
c) PKD 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostałej działalności wydawniczej, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
d) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
e) PKD 73.1 Reklama,
f) PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna,
g) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
h) PKD 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych,
i) PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
j) PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,
k) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.
Zysk z działalności gospodarczej jest w całości przeznaczany na cele statutowe Fundacji.

§8

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.
2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

§9

 

Za aktywny udział w realizacji celów i zadań fundacji mogą być przyznawane odznaki, medale honorowe oraz inne nagrody i wyróżnienia.

ORGANY FUNDACJI

§10

1. Organami Fundacji są:
a) organ nadzoru - Rada Fundatorów
b) organ zarządzający – Zarząd
2. Jeżeli Rada Fundatorów tak postanowi, może zostać powołana Komisja Rewizyjna.

§11

1. W skład Rady Fundatorów mogą wejść fundatorzy, bądź inne osoby w składzie co najmniej 2 osób.
2. Radzie Fundatorów przewodniczy Przewodniczący Rady wybrany przez Radę na 5 letnią kadencję.
3. Rada Fundatorów wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego Rady na 5 letnią kadencję.”
4. Członkowie organu kontroli i nadzoru nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
5. Członkowie organu kontroli i nadzoru mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
6. W przypadku gdyby w skład Rady Fundatorów wchodziło mniej niż 2 osoby, decyzję w sprawie powołania nowych członków Rady Fundatorów podejmują Fundatorzy, w uchwale podjętej zwykłą większością głosów.

§12

Rada Fundatorów określa kierunki i plany działalności statutowej Fundacji. Oprócz tego do jej kompetencji należy:
a) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Fundacji;
b) powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji;
c) powoływanie i odwoływanie Komisji Rewizyjnej;
d) określanie kwoty przeznaczonej na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej;
e) przyjmowanie sprawozdań merytorycznych i finansowych od Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
f) określanie wynagrodzenia Przewodniczącego Rady oraz członków pozostałych organów Fundacji za działalność na jej rzecz;
g) uchwalanie zmian statutu;
h) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundatorów.

§13

1. Rada Fundatorów podejmuje uchwały na posiedzeniach, drogą pisemną lub w formie zdalnej.
2. Uchwałę można podjąć drogą pisemną, jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundatorów wyrażą pisemną zgodę na postanowienie, które ma być podjęte.
3. Posiedzenia Rady Fundatorów mogą odbywać się w formie zdalnej, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O każdorazowym wykorzystaniu takiej formy decyduje odpowiednio Przewodniczący Rady, zawiadamiając o tym pozostałych członków Rady Fundatorów.
4. Zawiadomienie o formie elektronicznej musi zawierać opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu, w szczególności poprzez wskazanie narzędzi komunikacji.
5. Posiedzenia w formie elektronicznej odbywają się przy zapewnieniu co najmniej:
a. transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym,
b. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek organów fundacji może wypowiadać się w toku obrad;
c. wykonywania osobiście prawa głosu w toku posiedzenia.
6. Wykonywanie prawa głosu na posiedzeniu odbywa się poprzez oddanie jednoznacznego głosu w trakcie trwania transmisji, w czasie przeznaczonym na podjęcie decyzji. Przebieg głosowania jest dokumentowany nagraniem lub w inny sposób zapewniający dowód oddanych głosów.

§14

1. Posiedzenie Rady Fundatorów zwołuje Przewodniczący Rady, na wniosek każdego z członków Rady Fundatorów, przesyłając zawiadomienia o posiedzeniu listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej (na adres poczty elektronicznej wskazany przez członka Rady Fundatorów jako adres do doręczeń), w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Uchwały Rady mogą być powzięte, jeśli o posiedzeniu zawiadomieni zostali wszyscy członkowie Rady Fundatorów.
3. Uchwały Rady mogą być powzięte bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundatorów są obecni na posiedzeniu i wyrazili zgodę na odbycie posiedzenia Rady bez formalnego zwołania.
4. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej do podjęcia uchwały wymagana jest bezwzględna większość głosów. W razie równej liczy głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

§15

1. Zarząd Fundacji składa się z od 1-3 osób, powoływanych przez Radę Fundatorów na 5-letnią kadencję.
2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera spośród swoich członków Prezesa Zarządu.
3. Cały Zarząd lub dowolny jego członek może zostać odwołany przez Radę Fundatorów w każdym czasie, w szczególności gdy nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków lub dopuści się rażącej niegospodarności.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) upływu kadencji członka Zarządu;
b) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce dowolnego członka Rady Fundatorów;
c) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
d) śmierci członka Zarządu.

§16

Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy, którą zawiera z nimi Przewodniczący Rady.

§17

1. Do obowiązków Zarządu należy reprezentowanie Fundacji na zewnątrz oraz podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji Rady Fundatorów, w szczególności:
a) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
b) przyjmowanie subwencji, dotacji, spadków, darowizn;
c) tworzenie i likwidowanie wydzielonych jednostek organizacyjnych Fundacji;
d) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania i wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać każdy członek Zarządu samodzielnie.

§18

1. Do posiedzeń i uchwał Zarządu stosuje się odpowiednio postanowienia §13-14.
2. Na posiedzenia Zarządu zaprasza się Przewodniczącego Rady.

§19

1. Rada Fundatorów może powierzyć sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Fundacji powołanej w tym celu Komisji Rewizyjnej.
2. Do uprawnień Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:
a) kontrola nad gospodarką finansową w zakresie jej zgodności z kierunkami i planami działalności Fundacji określonymi przez Radę Fundatorów;
b) kontrola wykonywania przez Zarząd uchwał Rady oraz kontrola zgodności działalności Zarządu ze statutem;
c) przedkładanie Zarządowi swojego stanowiska co do oceny wykonywania uchwał Rady przez Zarząd oraz co do zgodności jego działalności ze statutem;
d) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i rocznego sprawozdania finansowego;
e) zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd.
3. Jeżeli Komisja Rewizyjna nie zostanie powołana, uprawnienia wymienione w ust. 2 przysługują Radzie Fundatorów.

§20

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków powoływanych przez Radę Fundatorów na 5 letnią kadencję. Mogą być oni odwołani w każdym czasie.
2. Z funkcją członka w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją członka Zarządu.
3. Na pierwszym posiedzeniu komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego.

§21

Komisja Rewizyjna każdego roku składa Radzie Fundatorów sprawozdanie ze swojej działalności, z uwzględnieniem wyników kontroli o której mowa w §19 ust. 2 a) i b).

§22

Z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej jej członkowie mogą otrzymywać zwrot kosztów oraz wynagrodzenie. Jego wysokość określa Rada Fundatorów.

§23

Do uchwał i posiedzeń Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio postanowienia §13-14.

ZMIANA STATUTU

§24

 

Niniejszy statut może być zmieniony wyłącznie uchwałą Rady Fundatorów. Do zmiany statutu wymagana jest większość 2/3 głosów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§25

 

Zakazuje się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ,,osobami bliskimi",
2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich członków, członek organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§26

1. Fundacja może ulec likwidacji.
2. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Rada Fundatorów w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów.
3. Rada fundatorów uchwałą podjęta większością 2/3 głosów podejmuje decyzję w przedmiocie przeznaczenia majątku pozostałego po likwidacji Fundacji, zastrzeżeniem, że majątek ten powinien być przeznaczony na cele fundacji.

§27

Fundacja sporządza i zatwierdza i przekazuje właściwym organom sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne z działalności w sposób na zasadach i w terminach określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§28

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.

Finanse

Sprawozdania Finansowe
Polskiej Fundacji Sportu i Kultury

Fundacja

Sprawozdania Merytoryczne
Polskiej Fundacji Sportu i Kultury

Przekaż 1,5% podatku!

Polska Fundacja Sportu i Kultury jest Organizacją Pożytku Publicznego, więc również i Ty możesz wesprzeć nasze projekty i działania.

Podaruj nam 1,5% podatku!

Wpisz nasz KRS: 0000368290 w rozliczeniu formularza PIT.

Dochód zostanie przeznaczony na realizację projektów edukacyjnych, kulturalnych, prospołecznych i sportowych.